Ozone Protection Division

News

Activity

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

 • วันโอโซนสากล

International Ozone Day 16 September 2016

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน สารทดแทนสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน แนวทางการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และตอบคำถามชิงรางวัล ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Partner