Ozone Protection Division

News

Activity

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสาร HFCs

สัมมนาเปิดตัวโครงการสำรวจสารทดแทนสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนกลุ่มสาร HFCs ของประเทศไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารโลก ได้ดำเนินโครงการสำรวจรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้สาร HFCs ของประเทศไทย และได้ว่าจ้างบริษัท Emergent Ventures International (EVI) เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้สาร HFCs เพื่อวางแผนการลดการใช้สาร HFCs

Partner