Ozone Protection Division Treaties International Strategies Bureau Department of Industrial Works

Activity

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

  • OZONEDAY 2012

OZONEDAY 2012

สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรปีที่ 5 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ได้รับข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศโอโซน ผลกระทบจากการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน แนวทางแก้ไข ปัญหา และส่งเส

Partner