ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ (สมุดบันทึก)

  ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ (สมุดบันทึก) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึง 9 ตุลาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (02) 202-4228

  ประกาศสอบราคาสื่อสิ่งพิมพ์(สมุดบันทึก)

  ขอบข่ายงาน (TOR)

  ราคากลางสื่อสิ่งพิมพ์(สมุดบันทึก)

  เอกสารสอบราคาสื่อสิ่งพิมพ์(สมุดบันทึก)

 • ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึก (แฟลชไดร์ฟ)

  ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึก (แฟลชไดร์ฟ) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึง 9 ตุลาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (02) 202-4228

  ประกาศสอบราคาของที่ระลึก(แฟลชไดร์ฟ)

  ขอบข่ายงาน (TOR)

  ราคากลางของที่ระลึก(แฟลชไดร์ฟ)

  เอกสารสอบราคาของที่ระลึก(แฟลชไดร์ฟ)

 • ประกาศเชิญเสนอราคาการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับฝีกอบรมฯ

  ประกาศเชิญเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และเครื่องทำความเย็น ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้บัตรกำนัล (Voucher)

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  เอกสารส่วนแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม

  เอกสารแนบท้าย 1.1

  เอกสารแนบท้าย 1.2

  เอกสารแนบท้าย 1.3

  เอกสารแนบท้าย 1.4

  เอกสารแนบท้าย 1.5

 • พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย

  อ่านต่อ

 •       กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเรียนว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องควบคุมปริมาณการใช้สาร HCFCs ซึ่งหากการดำเนินการไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในการได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนและด้านเทคโนโลยีสำหรับปรับเปลี่ยนไปใช้สารทดแทน และอาจถูกมาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้ไม่สามารถซื้อขายสารและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาร HCFCs กับประเทศต่าง ๆ ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้พิจารณาจัดสรรสิทธิการนำเข้าสาร HCFCs ของทุกบริษัทตามแนวทางข้อตกลงจากการประชุม

  ผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตามพิธีสารมอนทรีออล

  สิทธิการนำเข้าสาร HCFCs ประจำปี พ.ศ. 2556

  พิธีมอบเกียติบัตรให้กับผู้ให้ความร่วมมือสาร HCFCs

 • โควต้าการนำเข้าสาร HCFCs ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๖

  จากการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าสาร HCFCs เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งมีท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยและที่ประชุมได้มีมติเลือกแนวทางการจัดสรรโควต้านำเข้าสาร HCFCs โดยการใช้ปริมาณนำเข้าเฉลี่ยจากจำนวนปีที่นำเข้าจริง ในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และสำรอง ๑๕% สำหรับเหตุจำเป็น ทั้งนี้ สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำโควต้าสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสาร HCFCs ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  รายงานการประชุม

  หลักเกณฑ์การให้สิทธิการนำเข้าสาร HCFCs

  ภาพบรรยากาศการประชุมผู้นำเข้าสาร HCFCs

 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำสารทำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 32 มาใช้ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยร่วมมือกับธนาคารโลก ได้จัดทำแผนการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคีเพื่อการอนุวัติพิธีสารมอนทรีออล ในการประชุมครั้งที่ 68 เดือนธันวาคม 2555 ได้อนุมัติการสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า เพื่อมาใช้ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภท HCFCs ระยะที่ 1 โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการเลิกใช้สาร HCFCs และปรับเปลี่ยนไปใช้สารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งโครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำสารทำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ๓๒ มาใช้ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 40/2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

  ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการฯ

 • พิกัดศุลกากรใหม่สำหรับสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

  ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ทราบมาว่า ตั้งแต่ 20 มกราคม 2555 เป็นต้นไป กรมศุลกากรได้ประกาศใช้พิกัดศุลกากรใหม่ (HS-2012) เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการดำเนินการกับฝ่ายพิธีการศุลกากร สามารถ Download พิกัดศุลกากรใหม่สำหรับสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ได้ดังแนบ

  Download เอกสาร

 • งาน 25 ปี วันโอโซนสากล ประจำปี 2555

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน 25 ปี วันโอโซนสากล (Ozone Day) ประจำปี 2555 โดยมีนางสมหญิงคุณานพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ

  อ่านต่อ

 
 OZONEDAY 2012