Ozone Protection Unit
All Content
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลของกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี พ.ศ. 2563
09 Dec 2020
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการศึกษาเพื่อสนับสนุนการให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) ของประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 2563
29 Jan 2020
ประกาศ ขอความร่วมมือผู้นำเข้าสาร HCFCs โปรดแจ้งยืนยันหรือคืนสิทธิ์การนำเข้า ประจำปี 2562 หากไม่มีการนำเข้าสารในปีนี้หรือหากประสงค์นำเข้า HCFCs เพิ่มเติมภายในปีนี้ ขอให้แจ้งปริมาณนำเข้าที่ต้องการจากโควต้าที่ได้รับในปีนี้ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
08 Oct 2019
ประชุมการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs ปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563
07 Oct 2019
การประชุม The 13th EAP Regional Workshop on The Ozone Depleting Substances Program in East Asia
14 Feb 2019
พิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier)
11 Feb 2019
พิธีส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
02 Jan 2019
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
17 Dec 2018
งานวันสิ่งแวดล้อมไทย
04 Dec 2018
กิจกรรม Ozone Running 2018 ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
03 Dec 2018
สัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562
20 Nov 2018
โครงการสัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย และการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562
19 Nov 2018
กิจกรรมการแข่งขัน The Ozonor Hackathon ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
17 Nov 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือนให้แก่บุคลากรฝึกในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15 Nov 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด
02 Nov 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด และจำนวน 15 ชุด
02 Nov 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Workshop II) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
27 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ
10 Oct 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop I) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
09 Oct 2018
Top