Ozone Protection Unit
All Content
การประชุม The 13th EAP Regional Workshop on The Ozone Depleting Substances Program in East Asia
14 Feb 2019
พิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier)
11 Feb 2019
พิธีส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
02 Jan 2019
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
17 Dec 2018
งานวันสิ่งแวดล้อมไทย
04 Dec 2018
กิจกรรม Ozone Running 2018 ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
03 Dec 2018
สัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562
20 Nov 2018
โครงการสัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย และการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562
19 Nov 2018
กิจกรรมการแข่งขัน The Ozonor Hackathon ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
17 Nov 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือนให้แก่บุคลากรฝึกในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15 Nov 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด
02 Nov 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด และจำนวน 15 ชุด
02 Nov 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Workshop II) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
27 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ
10 Oct 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop I) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
09 Oct 2018
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันโอโซนสากล 2561 "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
07 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคใต้
02 Oct 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
01 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคกลาง
24 Sep 2018
Top