Ozone Protection Unit
News
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลของกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี พ.ศ. 2563
09 Dec 2020
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการศึกษาเพื่อสนับสนุนการให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) ของประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 2563
29 Jan 2020
ประกาศ ขอความร่วมมือผู้นำเข้าสาร HCFCs โปรดแจ้งยืนยันหรือคืนสิทธิ์การนำเข้า ประจำปี 2562 หากไม่มีการนำเข้าสารในปีนี้หรือหากประสงค์นำเข้า HCFCs เพิ่มเติมภายในปีนี้ ขอให้แจ้งปริมาณนำเข้าที่ต้องการจากโควต้าที่ได้รับในปีนี้ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
08 Oct 2019
ประชุมการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs ปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563
07 Oct 2019
การประชุม The 13th EAP Regional Workshop on The Ozone Depleting Substances Program in East Asia
14 Feb 2019
พิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier)
11 Feb 2019
พิธีส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
02 Jan 2019
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
17 Dec 2018
งานวันสิ่งแวดล้อมไทย
04 Dec 2018
กิจกรรม Ozone Running 2018 ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
03 Dec 2018
สัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562
20 Nov 2018
กิจกรรมการแข่งขัน The Ozonor Hackathon ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
17 Nov 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือนให้แก่บุคลากรฝึกในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15 Nov 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด
02 Nov 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด และจำนวน 15 ชุด
02 Nov 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Workshop II) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
27 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ
10 Oct 2018
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันโอโซนสากล 2561 "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
07 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคใต้
02 Oct 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
01 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคกลาง
24 Sep 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 15 ชุด
24 Sep 2018
การจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด
24 Sep 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด
23 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
21 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
19 Sep 2018
งานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
18 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
14 Sep 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
08 Sep 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน
29 Aug 2018
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
20 Aug 2018
ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่่อโทรทัศน์ประจำปี 2561
07 Aug 2018
ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561
06 Aug 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561
06 Aug 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ประจำปี 2561
06 Aug 2018
ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน
13 Jul 2018
ประกาศยกเลิกการจัดทำหนังสือการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน
12 Jul 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier or Refrigerant Analyzer)
11 Jul 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Machine)
09 Jul 2018
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561
27 Jun 2018
ประกาศจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ประจำปี 2561
27 Jun 2018
ประกาศจัดจ้างการจัดทำหนังสือการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน
20 Jun 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
19 Jun 2018
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2561
19 Jun 2018
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2561
19 Jun 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier or Refrigerant Analyzer)
18 Jun 2018
ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561
15 Jun 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Machine)
04 Jun 2018
ประกาศจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2561
16 May 2018
ประกาศจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2561
16 May 2018
พิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น
15 May 2018
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
07 May 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
19 Mar 2018
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
26 Feb 2018
กลุ่มอนุรักษ์โอโซนร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาร HCFCs ภายใต้การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว
22 Feb 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier: RI)
26 Jan 2018
ประกาศว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทดแทนสาร HCFCs
11 Jan 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier: RI)
22 Nov 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)
31 Oct 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมโฟม
31 Oct 2017
กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs (ภาคกลาง)
29 Oct 2017
กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs (ภาคเหนือ)
15 Oct 2017
กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
01 Oct 2017
กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs (ภาคใต้)
24 Sep 2017
กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs (ภาคตะวันออก)
17 Sep 2017
สัมภาษณ์สดสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANEL วันโอโซนโลก 16 กันยายน
17 Sep 2017
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2560 (World Ozone Day 2017)
12 Sep 2017
พิธีเปิดงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017
07 Sep 2017
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ครั้งที่ 2
07 Sep 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32
03 Sep 2017
งานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 Bangkok E&E 2017 และงานวันโอโซนสากลประจำปี 2560
23 Aug 2017
ประกาศจัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม
23 Aug 2017
ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)
21 Aug 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16 Aug 2017
กิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 (ภาคเหนือ)
11 Aug 2017
กิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 (ภาคใต้)
04 Aug 2017
ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32
02 Aug 2017
กิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
28 Jul 2017
สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และโฟมโพลียูรีเทนของประเทศไทย กับบทบาทผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม
26 Jul 2017
ประกาศยกเลิกการจ้างจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม
24 Jul 2017
กิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 (ภาคกลาง)
21 Jul 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์
19 Jul 2017
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และโฟมโพลียูรีเทนของประเทศไทย กับบทบาทผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม
13 Jul 2017
การประชุมเตรียมการรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ครั้งที่ 39
11 Jul 2017
ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน มาร่วมวาดฝัน สร้างจินตนาการ การประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560
07 Jul 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
06 Jul 2017
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี - 22 ในกระบวนการผลิต
03 Jul 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน
28 Jun 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
27 Jun 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560
20 Jun 2017
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560
20 Jun 2017
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)
19 Jun 2017
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
12 Jun 2017
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
09 Jun 2017
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
09 Jun 2017
ประกาศจ้างจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม
07 Jun 2017
ประกาศจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
05 Jun 2017
ประกาศจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560
25 May 2017
ประกาศจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560
24 May 2017
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำส่วนอนุรักษ์โอโซน
19 May 2017
ประกาศขยายระยะเวลาจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน
19 May 2017
๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ "คุณมาดี" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม
12 Apr 2017
งานแสดงความสำเร็จของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทย บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ ๑
31 Mar 2017
เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซนของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเข้าเยื่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทย
17 Mar 2017
ประกาศขยายระยะเวลาจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน
15 Mar 2017
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำส่วนอนุรักษ์โอโซน
09 Mar 2017
ประกาศจ้างจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน
23 Feb 2017
ประกาศผลคัดเลือกการว่าจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
17 Jan 2017
ประกาศว่าจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
19 Dec 2016
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสาร HCFCs เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
13 Dec 2016
ประกาศผลการจัดจ้างการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี
04 Nov 2016
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (Foreign Relation Officer)
04 Oct 2016
ประกาศจัดจ้างการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี
03 May 2016
งานเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศไทยรายแรก
21 Apr 2016
สาร HCFC-141b สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธ.ค. 2559
22 Dec 2015
พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
19 Sep 2015
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
19 Sep 2015
พิกัดศุลกากรใหม่สำหรับสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
19 Sep 2015
Top