ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดกิจกรรม “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” และ กิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”
16 Nov 2023

     ตามที่กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศจ้างจัดกิจกรรม “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” และ กิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” โดยกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป นั้น

     บัดนี้ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการจัดกิจกรรม “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero”  และ กิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” ได้พิจารณา   เอกสารเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ แอม เวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

File upload :