Ozone Protection Unit

Video

น.ส.นาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน

น.ส.นาถวรรณ สุขชัย กล่าวในงาน วันโอโซนสากล ประจำปี 2561วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช
05 August 2023

35 Views

Top