๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ "คุณมาดี" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม
12 Apr 2017

                      เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมทุก ๑๐ ปี ตามข้อเสนอแนะของค์การสหประชาชาติ จึงเปลี่ยนมาจัดทำทุก ๕ ปี และในปี ๒๕๖๐  เป็นการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมครั้งที่ ๕ โดยหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค 

                      โดยจะมีเจ้าหน้าที่ "คุณมาดี" ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หรือผู้แทนที่สถานประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ