การประชุม The 11th GENDR/GCCIA EAP Regional Workshop on The Ozone Depleting Substances Program in East Asia and Informal Technology Sessions for Foam and Air-Conditioning Sectors
06 Mar 2017

           นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผุ้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ ผู้ประกอบการผลิตโฟม และผู้ประกอบการผลิตคอมเพรสเซอร์ของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม The 11th GENDR/GCCIA EAP Regional Workshop on The Ozone Depleting Substances Program in East Asia and Informal Technology Sessions for Foam and Air-Conditioning Sectors ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 ณ เมืองยกยาการ์ตา (Yogyagarta) ประเทศอินโดนีเซีย การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ และเอกชน จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 85 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของกองทุน Excom

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของ Implementing Agency (WB)

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่กำลังจะมีในอนาคตที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ไม่กระทบต่อสภาพภูมิอากาศหรือมีผลกระทบต่ำ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินโครงการ

-  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการของประเทศต่าง ๆ

File upload :