สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสารทดแทนสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนกลุ่มสาร HFCs ของประเทศไทย
23 Jan 2017

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการสำรวจสารทดแทนสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนกลุ่มสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons: HFCs) ของประเทศไทย  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารโลก ได้ดำเนินโครงการสำรวจรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้สาร HFCs ของประเทศไทย และได้ว่าจ้างบริษัท Emergent Ventures International (EVI) เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้สาร HFCs เพื่อวางแผนการลดการใช้สาร HFCs ในอนาคตของประเทศไทยให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลดและเลิกใช้สาร HFCs ตามพิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไข (Kigali Amendment) ณ ห้องประชุม 3 โซน B ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ธนาคารโลก ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

File upload :