การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้สารทดแทนสาร HCFCs และติดตามสถานการณ์ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (สาร HFCs) ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
03 Nov 2016

                 วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้สารทดแทนสาร HCFCs และติดตามสถานการณ์ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (สาร HFCs) ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ณ ห้องประชุม ๕๐๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีผู้ประกอบการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

                 สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ จัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการประชุมรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ครั้งที่ ๒๘ ณ กรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยในการประชุมมีสาระสำคัญในการกำหนดสารกลุ่ม HFCs เป็นสารควบคุมภายใต้พิธีสารมอนทรีออล และกำหนดระยะเวลาการลดและเลิกใช้สาร HFCs ทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 
 
File upload :