ประชุม The Thematic meeting of Southeast Asia and the Pacific (SEAP) Network of Ozone Officers
16 Oct 2015

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เข้าร่วมการประชุม The Thematic meeting of Southeast Asia and the Pacific (SEAP) Network of Ozone Officers โดยการประชุมเป็นการประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการสนับสนุนส่งเสริมการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC phase out) ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซน และเป็นการรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าสารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ที่มีค่าศักยภาพการทำให้โลกร้อนต่ำ (Low GWP)ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ (RAC Sector) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

File upload :