เส้นทางสัตยาบันไทยสู่คิกาลี
21 Apr 2022

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี และการควบคุมการลดการใช้สาร HFCs ในอนาคต ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารโลกประสบความสำเร็จในการศึกษาและวิเคราะห์การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลฉบับนี้ เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงความพร้อมของกฎหมายที่รองรับการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสาร HFCs โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการลดการใช้สาร HFCs และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สัตยาบันซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะสามารถให้สัตยาบันได้ภายใน พ.ศ. 2565 ขณะนี้มี 131 ประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว

ทัังนี้ สามารถโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Pov_cCjrzdRcziP-MVHuAWTE-F3Lu2tt?usp=sharing

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือ กรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด้วย ทาง Google Form นี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 จะขอบคุณอย่างยิ่ง
File upload :