งานวันสิ่งแวดล้อมไทย
04 Dec 2018

         

          วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอภิจิณ  โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ สิ่งแวดล้อมไทยเรื่องของคนไทยทุกคน” โดยมี รศ.ดร. สุพจน์  เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อัษฎาพร  ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศร.ดร.ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 นางสาวลดาวัลย์  คำภา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 นางสาวรัตนา  รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสาววราภรณ์  หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน นางสาววรวดี  เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้ถึงปัญหาชั้นบรรยากาศโอโซนผ่านการร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนใจกับประชาชนทั่วไป พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดและพัฒนานโยบายที่ใช้ในการจัดการปัญหาชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อตกลงระดับนานาชาติ งานในวันนี้ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ สิ่งแวดล้อมไทยเรื่องของคนไทยทุกคน” การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Ozone Policy Hackathon Pitching และการเปิดตัว Board game : The Ozoner

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1.  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสดจำนวน 100,000 บาท คือ ทีม Green Industry

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสดจำนวน 50,000 บาท คือ ทีม OurZone

3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสดจำนวน 20,000 บาท คือ ทีม HeroZone

4.  รางวัลชมเชย ได้รับของที่ระลึก คือ ทีม Eco Ozone

 
File upload :