ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 15 ชุด
24 Sep 2018

          กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 15 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย 13 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 12 รายการ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 1 รายการ) ผู้สนใจสามารถเสนอราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งสองกลุ่ม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        กำหนดยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  11 ตุลาคม  2561 เวลา 12.00 น.  ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกำหนดเปิดซองเอกสาร ในวันที่  11  ตุลาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุวิภา โตวิวัฒน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน โทร. 0 2202 4228  ในวันและเวลาราชการ