ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด
23 Sep 2018

          กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด 12 รายการ (โดยจัดแบ่งเครื่องมือพื้นฐานฯ เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 รายการ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 1 รายการ) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ                

          กำหนดยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.  ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายธีรภัทร  โพธิ์สว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค กลุ่มอนุรักษ์โอโซน โทร. 0 2202 4228  ในวันและเวลาราชการ