ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
20 Aug 2018

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน ๒๐ ชุด (๑ ชุด ประกอบด้วย ๑๒ รายการ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ และกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ) นั้น

บัดนี้  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น ได้พิจารณายกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้เสนอราคาทุกรายยื่นเอกสารข้อเสนอ พร้อมแคตตาล็อกเครื่องมือพื้นฐานฯ ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ