ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
19 Mar 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องมือ 12 รายการ) กำหนดยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ชั้น 5 ห้อง 512  อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดเปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 18 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

หากสนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ