การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรกัมพูชา
12 Mar 2018

            วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวต้อนรับ และเปิดงานการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี Mr. Shaofeng Hu Regional Network Coordinator, Southeast Asia and the Pacific Network, UN  นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน  และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูล  และกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window รวมถึงออกแบบ พัฒนาและดำเนินการควบคุมอนุญาตการนำเข้า/ส่งออกออนไลน์ 

File upload :