ประกาศว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทดแทนสาร HCFCs
11 Jan 2018

          กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทดแทนสาร HCFCs กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดเปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2202 4228 ในวันเวลาราชการ  หากสนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ