การสัมมนาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงาน การติดตั้ง การซ่อม และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 อย่างถูกต้องและปลอดภัย
09 Sep 2017

                   ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการติดตั้ง การซ่อม และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจักรพันธุ์  ภวังคะรัตน์ สภาวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และนายวิชิต  โสภิตานนท์รัตน์ สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม กล่าวแนะนำสมาคม พร้อมด้วย นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 1-2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

                    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน การติดตั้ง การซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับครูผู้สอนทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้มีความพร้อม และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไปได้  

File upload :