ประกาศจัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม
23 Aug 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 22 กันยายน 25ุ60 เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดเปิดซองเอกสารเสนอในวันที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ