ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32
02 Aug 2017

                     ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32 กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 21 สิงหาคม 25ุ60 เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดเปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

หากสนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ