การประชุมเตรียมการรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ครั้งที่ 39
11 Jul 2017

                 ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560  ดร. สมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเตรียมการรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ครั้งที่ 39 พร้อมด้วยนางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน และผู้แทนจากประเทศภาคีสมาชิก จำนวน 197 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม UN กรุงเทพฯ

                 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนฉบับแก้ไข (Kigali Amendment) ในเชิงเทคนิควิชาการและการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับประเทศกำลังพัฒนา เช่น การรายงานข้อมูลตามมาตรา 7 (Article 7) และยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดทำลายสารภายใต้การควบคุมตามพิธีสารมอนทรีออล รวมไปถึงความเหมาะสมในการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านเทคนิคจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ยังได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้สารทดแทนสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่มีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำ (The Workshop on Safety Standards relevant to the use of low-global-warming-potential alternatives to hydrofluorocarbons) เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย

File upload :