ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
06 Jul 2017

                    ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหึมา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,193,500 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ