Ozone Protection Unit
All Content
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันโอโซนสากล 2561 "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
07 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคใต้
02 Oct 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
01 Oct 2018
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน รุ่นที่ 2 ภาคกลาง
24 Sep 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 15 ชุด
24 Sep 2018
การจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด
24 Sep 2018
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด
23 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
21 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
19 Sep 2018
งานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
18 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
14 Sep 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11 Sep 2018
งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
08 Sep 2018
การประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานผลิตสาร HFCs
04 Sep 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน
29 Aug 2018
การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารทดแทนสาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลียูรีเทน ครั้งที่ 2
27 Aug 2018
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
20 Aug 2018
ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่่อโทรทัศน์ประจำปี 2561
07 Aug 2018
ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561
06 Aug 2018
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561
06 Aug 2018
Top