การประชุม The Network Meeting of the Ozone Officers of Southeast Asia and the Pacific (SEAP)
03 May 2017

              ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุม The Network Meeting of the Ozone Officers of Southeast Asia and the Pacific (SEAP)  พร้อมด้วยนางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารีป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

               กรมโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ HCFCs Phase - out Management Plan เทคโนโลยีสารทำความเย็น มาตรการการดำเนินการของกลุ่มสมาชิก และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ Kigali Amendment 

File upload :