การประชุมนานาชาติการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมการประมงอย่างยั่งยืน
07 Apr 2017

       ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมประมง (Sustainable Management of Refrigeration Technologies in Marine and Off-Shore Fisheries Sector) พร้อมด้วย นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายประกอบ  วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นายศุภชัย  โปฎก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๔ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานระหว่างประเทศ และผู้แทนกว่า 45 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

        กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Environment Programme, Officer for Asia and the Pacific) จัดการประชุมนานาชาติในภาคอุตสาหกรรมประมงเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการประมง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรือประมง (ต้นทาง) ไปจนถึงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (ปลายทาง) และเป็นการแบ่งปัน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีต่าง ๆ สำหรับเครื่องทำความเย็นและปัญหาด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมนี้ เพื่อช่วยประเทศภาคีสมาชิกภายใต้พิธีสารมอนทรีออลสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการลดและเลิกการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของประเทศกำลังพัฒนาในการเตรียมความพร้อมเพื่อลดการใช้สารทำความเย็น HCFCs ในอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นอย่างจริงจัง

File upload :