งานแสดงความสำเร็จของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทย บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ ๑
31 Mar 2017

         ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย Ms. Victoria  Kwakwa รองประธานธนาคารโลก ประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และทีมงานจากธนาคารโลก นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการลูกค้า ธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน นายอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เข้าเยี่ยมชมความสำเร็จโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศของบริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ ๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และเป็นโรงงานตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศไปใช้สารทำความเย็น HFC-32 และสามารถเลิกใช้สาร HCFC-22 ได้จำนวน ๑๕๒ ตัน เทียบเท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๒๐๓,๒๖๑.๐๑ ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งผลของการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศไปใช้สารทำความเย็น HFC-32 สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HCFC-22 ร้อยละ ๘-๑๒ และเพิ่มความสามารถในการทำความเย็นได้ถึงร้อยละ ๕-๑๐ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง และบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ นี่คือความสำเร็จของประเทศไทยที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศของไทยสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทำความเย็น HFC-32  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน และโครงการนี้ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ ๑.๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

File upload :