การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC-32
09 Mar 2017

              ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้รับเกียรติจากนางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC-32 โดยมีนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จำกัด (ประทศญี่ปุ่น) ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศไทยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑ ราย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น  ๒ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้รับทราบผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะหลังการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC-32 ของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้รับทราบกฎข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศของไทยสามารถเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันด้านการตลาดในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

File upload :