Mid-Term Review Mission Work Program
07 Mar 2017

             นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา  ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ Thailand HCFC Phase-out (OTF Grant Number TF016701) Mid-Term Review Mission Work Program February 14-24, 2017  ในระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกเข้าร่วมการประชุม

File upload :