การประชุมหารือและให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็นโครงการ RAC NAMA
09 Feb 2017

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือและให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็นโครงการ RAC NAMA ณ ห้องประชุม ๕๐๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการประสานจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเข้าพบจัดขึ้นเพื่อแนะนำโครงการ RAC NAMA โดยมีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ

File upload :