การประชุมหารือผู้นำเข้าสาร HCFC-141b ในการจัดสรรสิทธิการนำเข้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
13 Dec 2016

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือผู้นำเข้าสาร HCFC-141b ในการจัดสรรสิทธิการนำเข้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

File upload :