ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (Foreign Relation Officer)
04 Oct 2016

                     ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (Foreign Relation Officer) ประจำส่วนอนุรักษ์โอโซน จำนวน ๑ อัตรา กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๒ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๗๕/๖  ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือทาง E-mail ozone.thai@diw.mail.go.th
                     หากสนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดเอกสารได้ตามไฟล์แนบดังนี้  
๑. ประกาศรับสมัคร 
๒. Term of Reference (TOR)