การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศเพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การลด และเลิกใช้ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ของประเทศไทย
05 Aug 2016

            วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศเพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การลด และเลิกใช้ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ของประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมมี ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดการรับฟังความคิดเห็น และสรุปความคิดเห็นจากการประชุมเกี่ยวกับ
           1.ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องแนวทางการอนุญาตนำเข้าเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
           2.ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม  
           3.ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต
File upload :