รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการลด และเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HPMP)
16 Oct 2015

 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับทีมงานของธนาคารโลก ซึ่งมาขอเข้าพบ ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ทีมงานของธนาคารโลกได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการลด และเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HPMP) ภายใต้สัญญาความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Ozone Project Trust Fund Grant Agreement: OTF GRANT NUMBER TF016701) และหารือการห้ามใช้สาร HCFC-141b ในการผลิตโฟม สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟม

File upload :