งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการศึกษาเพื่อสนับสนุนการให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) ของประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 2563
29 Jan 2020

 

Presentation Download

Mr.Atul

Mrs.Natawan

Mr.Viraj

File upload :