การประชุม The 13th EAP Regional Workshop on The Ozone Depleting Substances Program in East Asia
14 Feb 2019

     

          วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวรัตนา  รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายนราธิป เลาหตีรานนท์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่ธนาคารโลก เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ  เข้าร่วมการประชุม The 13th EAP Regional Workshop on The Ozone Depleting Substances Program in East Asia จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

          การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข้อมูลพิธีสารมอนทรีออล การให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออลฉบับปรับแก้ ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) ข้อมูลการจัดหาและความต้องการใช้สาร HCFCs/สาร HFCs ในตลาดโลก การควบคุมการนำเข้า – ส่งออกสาร HFCs การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2 (HCFC Phase–out Management Project Stage II: HPMP Stage II) ข้อมูลเทคโนโลยีสารทดแทนสำหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมภาคอุตสาหกรรมสารชะล้าง/ทำละลาย และภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการเชื่อมโยงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs/การลดการใช้สาร HFCs และประสิทธิภาพพลังงาน

File upload :