กรมโรงงานฯ จัดสรรสิทธิการนำเข้า HCFCs
21 Oct 2022

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ร่วมกับผู้นำเข้าจำนวน 64 ราย ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs เพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565 และ ปี พ.ศ. 2566 โดยปริมาณสูงสุดที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ในปี พ.ศ. 2565 ต้องไม่เกิน 390 โอดีพีตัน และปี พ.ศ. 2566 ต้องไม่เกินจำนวน 354 โอดีพีตัน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs ให้แก่ผู้นำเข้า ในปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 85 ของปริมาณสูงสุดที่สามารถนำเข้าในประเทศ เป็นจำนวนไม่เกิน 300.9 โอดีพีตัน และสงวนสิทธิปริมาณการนำเข้าร้อยละ 15 ไว้ในกรณีการเกิดปัญหาที่อาจทำให้ ประเทศไทย มีปริมาณการนำเข้าเกินจากที่กำหนด โดยจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าที่ประสงค์นำเข้าสารดังกล่าว จำนวน 29 ราย

File upload :