พิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier)
11 Feb 2019

  

          วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier) ให้แก่กรมศุลกากร จำนวน 9 เครื่อง วงเงิน 1,925,037 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมี นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร เป็นผู้รับมอบเครื่องมือฯ นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และนางสาววราภรณ์  หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

          การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากรสามารถนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็นในเบื้องต้นได้ รวมทั้งป้องกันการนำเข้าสารปลอมปน และป้องกันการลักลอบการนำเข้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการควบคุมของประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติได้ตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล

File upload :