ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate
04 Jul 2022

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate

ตามที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องบรรยากาศ การลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในการปฏิบัติตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล โดยการแบ่งการประกวด เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเยาวชน และระดับบุคคลทั่วไป ในการประกวดผลงานศิลปะ 3 ประเภท คือ ประเภทภาพถ่าย ภาพวาด และออกแบบกราฟิก นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานศิลลปะ Ozone2Climate ได้พิจารณาและคัดเลือก การประกวดผลงานศิลปะดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงประกาศผลการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Cliamte ตามระดับและประเภท ดังไฟล์ที่แนบ