กิจกรรม Ozone Running 2018 ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
03 Dec 2018

         

          วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Ozone Running 2018 ภายใต้กิจกรรม “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” และมอบถ้วยรางวัล โดยมี ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวรัตนา  รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสาวนงคราญ  สุจริตกิตติกุล รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นายนราธิป  เลาหตีรานนท์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รศ.ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน

 
File upload :