การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือนให้แก่บุคลากรฝึกในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15 Nov 2018

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน  2561 เวลา 9.00 น. นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กล่าววัตถุประสงค์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่บริษัท สยามไดกิ้น เซลส์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการดัดท่อ บานท่อ โค้งท่อ ตลอดจนการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือนที่ใช้เทคโนโลยีสารทำความเย็น HFC-32 ให้แก่บุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศทั่วประเทศภายใต้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 39 ราย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1  จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการติดตั้ง การซ่อม และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32  และให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างติดตั้งและช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

File upload :