การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop I) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
09 Oct 2018

         

          วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop I) ภายใต้ชุดกิจกรรม “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” โดยมีคุณจอร์เจีย วาร์เลน รักษาการผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย นางนภาพรรณ กาญจนโภคิณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน นายนราธิป เลาหตีรานนท์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ดร.วิรัช  วิฑูรย์เธียร หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอฺตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้อง The Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ 

          การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลาย และแนวทางการจัดการสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่ถูกต้องสำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon ในลำดับต่อไป

File upload :