ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันโอโซนสากล 2561 "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
07 Oct 2018

          กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารออมสินและธนาคารโลกได้มีความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้ชื่อ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”

          ชุดโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้ถึงปัญหาโอโซน พร้อมทั้งระดมความคิดเพื่อสร้างนโยบายหรือนวัตกรรม ที่ใช้ในการจัดการปัญหาชั้นโอโซนถูกทำลาย

***ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เรื่องโอโซน เรื่องของเรา : 1st Workshop "New Hope" ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้อง The Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ รายละเอียดกำหนดการตามไฟล์แนบ

***สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4j0sWTxd0y2SCpO31fKjET2ZEf2fjT9OJOxY-RNKAU_AIuw/viewform