พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11 Sep 2018

         
          วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
           การจัดพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็น HFC-32 ในเครื่องปรับอากาศ แก่บุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างครื่องปรับอากาศภายในประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักวิชาการ
File upload :