การประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานผลิตสาร HFCs
04 Sep 2018

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานผลิตสาร HFCs โดยมี นายประกอบ  วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายบรรจง  สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายกัมปนาท  รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน นายสุนทร  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการอนุญาตและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานผลิตสาร HFCs ในประเทศ ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

File upload :