การประชุม Open-ended Working Group Meeting of the Parties to the Montreal Protocol ครั้งที่ 32
19 Sep 2015

การประชุม Open-ended Working Group Meeting of the Partes to the Montreal Protocol ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมประเด็นที่จะเสนอเป็นมติในการประชุมใหญ่ประจำปีของรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ฯ ซึ่งมีผู้แทนจากรัฐภาคีสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล เข้าร่วมประชุมและหารือในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน

เนื่องจากในปีนี้ ครบรอบ ๒๕ ปี ของพิธีสารมอนทรีออล ซึ่งการดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง สำนักเลขาธิการโอโซนได้จัดทำแผ่นจารึกประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการภายใต้พิธีสารมอนทรีออล และขอเรียนเชิญผู้แทนประเทศไทยรับมอบแผ่นจารึกประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว

File upload :