ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561
06 Aug 2018

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561 นั้น

บัดนี้  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)  ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ