ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier or Refrigerant Analyzer)
11 Jul 2018

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Indentifier or Refrigerant Analyzer) จำนวน 9 เครื่อง นั้น

บัดนี้  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท กุลธร จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,925,037 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ