ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Machine)
09 Jul 2018

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ประกาศจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Machine) จำนวน 2 เครื่อง นั้น

บัดนี้  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Machine) ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ธนตริน (2011) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 17,976 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ