สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย
19 Sep 2015

วันที่ 9 ธันวาคม 2557  นาย ศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย (Thailand HCFCs Phase-out Project) โดยมี ผอ.สมศรี สุวรรณจรัส ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กล่าวต้อนรับ ดร. วิรัช วิฑูรย์เธียร์ หัวหน้าโครงการธนาคารโลก กล่าวรายงานชีแจงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ และมีมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ๕๐๙ ชั้น ๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรม