ประกาศจัดซื้อเครื่องพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
19 Jun 2018

               กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับบอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย 12 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 10 รายการ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 2 รายการ) ผู้สนใจสามารถเสนอราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งสองกลุ่ม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

               กำหนดยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  6  กรกฎาคม  2561  เวลา 12.00  น.  ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ชั้น 5 ห้อง 512  และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่  6  กรกฎาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 2202 4228  ในวันและเวลาราชการ      

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ