ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2561
19 Jun 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2561 ได้พิจารณายกเลิกการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ซึ่งต้องมีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ